اطلاعیه شماره دو

علیه اعدام، برای آزادی هر روز که از عمر ننگین نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی سپری می‌شود بر انبوه خانواده‌های داغدار ایران زمین افزوده می‌گردد و پرونده این تبهکاران قطورتر می‌شود.ـ هنوز از خانه‌ی شهر و روستاهای کردستان دود به پا می‌خیزد، هنوز بوی باروت و خون از انزلی به مشام می‌رسد، هنوز بوی نفت و […]

اطلاعیه شماره دو بیشتر بخوانید »